Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Regulamin monitoringu wizyjnego

 

Zarządzenie Nr 2/2019

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

z dnia 19.04.2019 r.

R E G U L A M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie na terenie wokół tej nieruchomości (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia socjalnego oraz biura.

3. Administratorem systemu monitoringu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie, zwana dalej Biblioteką.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w bibliotece jest:

 1. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,

 3. ochrona mienia,

 4. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 3

  1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestrator.

  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Biblioteki) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku Biblioteki).

  3. Kamery monitoringu znajdują się w pomieszczeniu bibliotecznym, auli, na korytarzu: w wejściu głównym oraz nad wejściem od podwórka

  4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: dyrektor i bibliotekarz GBP w Zwierzynie.

 

 

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.

2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biblioteki zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Biblioteki lub w przypadku jego nieobecności przez bibliotekarza GBP w Zwierzynie.

5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Biblioteki z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.gbp.zwierzyn.pl

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie (adres: ul. Strzelecka 3A, 66-542 Zwierzyn, adres e-mail: biblioteka@gbp.zwierzyn.pl, numer telefonu: 95 761 73 87.).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl )
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; LI>wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  • MKiDN
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Legimi
  • Gaz-system Baltic Pipe
  • Baltic Pipe Projekt